Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25


lanak 171.

(1) U parkovima, hotelsko-turistikim i slinim naseljima, pjeakim zonama, gradovima i slino, na cesti kojom je zabranjen ili se ne odvija promet vozila, u pravilu samo u turistike svrhe, traktor ili neko drugo vuno motorno vozilo, smije vui najvie etiri prikljuna vozila ureena za prijevoz osoba i na njima uz odobrenje prevoziti osobe u sjedeem poloaju (turistiki vlak).

(2) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga lanka vozila koja se koriste u turistike svrhe, u uvjetima odvijanja prometa drugih vozila, vuno vozilo smije vui najvie dva vozila.

(3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga lanka izdaje tijelo jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave nadleno za poslove prometa.

(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se na turistikom vlaku prevoze osobe suprotno odredbama ovoga lanka.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, odgovorna osoba u tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(6) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj i voza koji u prometu na cesti prevozi osobe suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 172.

(1) U prometu na cesti zabranjeno je prevoziti osobe:

1) teretnim automobilom kojem tovarni sanduk nema stranice,

2) vozilom s automatskim istovarivaem,

3) prikljunim vozilom za prijevoz tereta koje vue teretni automobil,

4) prikolicom za stanovanje (kamp-prikolica),

5) prikljunim vozilom koje vue traktor, kada traktor vue vie od jednoga prikljunog vozila, osim u sluaju iz lanka 171. ovoga Zakona (turistiki vlak).

(2) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cesti prevoze osobe suprotno odredbama ovoga lanka.

(3) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj i voza koji u prometu na cesti prevozi osobe suprotno odredbama ovoga lanka.lanak 173.

(1) Osobe koje se prevoze teretnim automobilom u prostoru za smjetaj tereta i prikljunim vozilom koje vue traktor ili radnom stroju ne smiju stajati u vozilu, sjediti na stranicama, na nestabilnom teretu ili na teretu koji prelazi visinu stranica vozila.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


30. POKUSNE VO®NJE

lanak 174.

(1) Za pokusne vonje pri kojima se, radi ispitivanja svojstava proizvedenih ili preinaenih motornih vozila mora odstupiti od pojedinih odredaba o sigurnosti prometa na cestama, potrebno je odobrenje.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga lanka izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja na ijem podruju vonja poinje.

(3) U odobrenju za pokusnu vonju odreuje se koje mjere osiguranja organizator mora poduzeti o svom troku te naznauje osobe koje se moraju nalaziti u vozilu za vrijeme pokusne vonje.

(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako bez odobrenja obavlja pokusnu vonju na cesti vozilom na motorni pogon ili ako ne poduzme mjere osiguranja odreene u odobrenju za pokusnu vonju.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(6) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji bez odobrenja vozilom na motorni pogon obavlja pokusnu vonju na cesti ili ne poduzme mjere osiguranja odreene u odobrenju za pokusnu vonju ili za vrijeme pokusne vonje prevozi osobe koje nisu navedene u odobrenju.


VI. DU®NOSTI U SLUAJU PROMETNE NESREE


lanak 175.

Osoba koja se zatekne ili naie na mjesto prometne nesree u kojoj ima ozlijeenih osoba duna je ukazati pomo osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei.

lanak 176.

(1) Sudionik u prometnoj nesrei u kojoj je netko izgubio ivot ili je ozlijeen ili je nastala vea materijalna teta, duan je:
1) ostati na mjestu prometne nesree, s tim to se moe privremeno udaljiti samo radi pruanja pomoi osobama ozlijeenim u prometnoj nesrei ili ako mu je samome potrebna lijenika pomo, odnosno radi obavjetavanja policije,

2) poduzeti sve to je u njegovoj moi da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesree i da se omogui normalan tok prometa te da nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu nesree i da se sauvaju postojei tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugroava sigurnost prometa,

3) o prometnoj nesrei obavijestiti najbliu policijsku upravu ili policijsku postaju i vratiti se na mjesto prometne nesree i saekati dolazak ovlatene osobe koja obavlja oevid.

(2) Pravna ili fizika osoba koja je obavijetena o prometnoj nesrei u kojoj je neka osoba ozlijeena duna je o tome odmah obavijestiti najbliu zdravstvenu ustanovu i policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji ne ostane na mjestu prometne nesree i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju najmanje 6 mjeseci te pet negativnih bodova (stavak 1.).

lanak 177.

(1) Vozai, sudionici prometne nesree, u kojoj je uzrokovana manja materijalna teta na vozilima, duni su odmah ukloniti vozila s kolnika, omoguiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvjee o nezgodi ili na drugi nain razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.

(2) Vozai iz stavka 1. ovoga lanka ne smiju napustiti mjesto prometne nesree dok nisu popunili i potpisali Europsko izvjee ili na drugi nain razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.

(3) U sluaju prometne nesree s manjom materijalnom tetom, kad na mjestu nesree nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oteene stvari, voza je duan vlasniku vozila ili druge oteene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreu.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se vozai ako odmah s kolnika ne uklone vozila i omogue nesmetano odvijanje prometa.

(5) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se voza ako drugom sudioniku u prometnoj nesrei ili osobi vlasniku oteenog vozila ili druge stvari ne ostavi svoje podatke i napusti mjesto prometne nesree i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri mjeseca te tri negativna boda.

lanak 178.

(1) Voza koji je vozilom sudjelovao u prometnoj nesrei u kojoj ima poginulih ili ozlijeenih osoba, a i druga osoba koja je neposredno sudjelovala u takvoj nesrei, imaju pravo traiti osobne podatke i adresu od osoba koje su bile prisutne kad se nesrea dogodila.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja odbije dati osobne podatke i adresu sukladno odredbi ovoga lanka.

lanak 179.

(1) Voza koji se zatekne ili naie na mjesto prometne nesree duan je na zahtjev ovlatene osobe prevesti osobu ozlijeenu u prometnoj nesrei do najblie zdravstvene ustanove.

(2) Voza je duan postupiti prema odredbi stavka 1. ovoga lanka i prije dolaska ovlatene osobe, osim ako se nesrea dogodila na mjestu na kojem se moe oekivati brzi dolazak vozila hitne pomoi ili ako voza zakljui da se nestrunim i neodgovarajuim nainom prijevoza stanje ozlijeene osobe moe pogorati.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji odbije prevesti osobu ozlijeenu u prometnoj nesrei.

lanak 180.

(1) Ako je zdravstvena ustanova obavijetena o prometnoj nesrei ili je primila na lijeenje osobu ozlijeenu u prometnoj nesrei, duna je o tome odmah obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju na ijem se podruju dogodila prometna nesrea.

(2) Ako osoba ozlijeena u prometnoj nesrei umre od zadobivenih ozljeda, zdravstvena ustanova duna je o tome odmah obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju na ijem se podruju dogodila prometna nesrea.

(3) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj zdravstvena ustanova ako ne obavijesti nadlenu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju o prijemu osobe ozlijeene u prometnoj nesrei ili smrti osobe u prometnoj nesrei.

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba (lijenik) u zdravstvenoj ustanovi i lijenik u privatnoj praksi.

lanak 181.

(1) Ako je vozilo zbog prometne nesree onesposobljeno za daljnje kretanje na cesti, voza ili vlasnik, odnosno korisnik vozila duan je vozilo, teret, stvari ili drugi materijal rasut po cesti ukloniti s kolnika, nakon to to naredi ili dopusti ovlatena osoba koja obavlja oevid.

 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

Reinkarnacija legende Norton

Bogati britanski biznismen postao je novi vlasnik Nortona, a glavna zadaa mu je što prije vratiti staru slavu legendarnoj tvornici motocikala...

više

 

Novi Moto Oglasi