Accommodation In Murter Croatia
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Beeblebrox   
Sadraj
Zakon o Sigurnosti Prometa na Cestama
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Stranica 5
Stranica 6
Stranica 7
Stranica 8
Stranica 9
Stranica 10
Stranica 11
Stranica 12
Stranica 13
Stranica 14
Stranica 15
Stranica 16
Stranica 17
Stranica 18
Stranica 19
Stranica 20
Stranica 21
Stranica 22
Stranica 23
Stranica 24
Stranica 25
4. KRETANJE VOZILA

lanak 46.

(1) Voza motornog vozila ili za kretanje u prometu mora koristiti iskljuivo kolnik, kretati se sredinom obiljeene prometne trake, odnosno trakom namijenjenom za promet one vrste vozila kojoj vozilo pripada, osim u sluaju opasnosti za ivot, zdravlje i imovinu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, u prometu na kolniku koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, voza mopeda je duan voziti to blie desnom rubu kolnika.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza motornog ili zaprenog vozila koji se kree vozilom po cesti suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 47.

(1) Vozilo se kree desnom stranom kolnika, odnosno biciklistikom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi ureenoj i obiljeenoj za dvosmjerni promet bicikala – desnom stranom trake ili staze u smjeru kretanja.

(2) Voza je duan kretati se obiljeenom prometnom trakom koja se protee uz desni rub kolnika, a ako trake nisu obiljeene, duan je vozilo u kretanju drati to blie desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da, s obzirom na brzinu kretanja vozila, uvjete prometa te na stanje i osobine ceste, ne ugroava druge sudionike u prometu i ne izlae sebe opasnosti.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se ne kree desnom stranom kolnika u smjeru kretanja (stavak 1.) ili koji vozilo u kretanju dri suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka.

lanak 48.

(1) Iznimno od odredbe lanka 47. stavka 2. ovoga Zakona:

1) vozila koja se kreu sporije od tramvaja i drugih vozila koja se kreu cestom po tramvajskim tranicama ugraenim uz rub kolnika, moraju se kretati na takvoj udaljenosti od tramvajskih tranica da ne ometaju kretanje tramvaja i drugih vozila koja se kreu dijelom kolnika s ugraenim tranicama,

2) na cesti u naselju s kolnikom na kojem za promet vozila u istom smjeru postoje najmanje dvije obiljeene prometne trake, voza se moe za kretanje svojeg vozila koristiti i prometnom trakom koja se ne nalazi uz desni rub kolnika ako time ne ometa ostala vozila koja se kreu iza njegova vozila.

(2) Odredba stavka 1. toke 2. ovoga lanka ne odnosi se na vozaa teretnog automobila ija je najvea doputena masa vea od 3.500 kg, vozaa vozila koje na ravnoj cesti ne moe razviti brzinu kretanja veu od 40 km na sat i na vozaa mopeda, traktora, radnog stroja i motokultivatora, osim na dijelu ceste ispred raskrija ili drugog mjesta na kojem vozilo skree ulijevo.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se kree vozilom suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 49.

(1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometne trake, voza se ne smije vozilom kretati prometnom trakom koja se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila.

(2) Na cesti na kojoj su kolnike trake fiziki odvojene jedna od druge, na cesti s kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje najmanje etiri obiljeene prometne trake kao i na cesti s kolnikom za promet vozila samo u jednom smjeru, voza se ne smije vozilom kretati kolnikom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se na cesti s kolnikom za promet u oba smjera, na kojem postoje tri prometne trake, kree prometnom trakom koja se nalazi uz lijevi rub ceste u pravcu kretanja vozila i izrei e mu se dva negativna boda i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jednog do tri mjeseca.

(4) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom kree suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka, izrei e mu se tri negativna boda i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do est mjeseci.

lanak 50.

(1) Voza koji se namjerava kretati vozilom unatrag moe to uiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugroava ili ne ometa druge sudionike u prometu.

(2) Za vrijeme kretanja unatrag na vozilu moraju biti ukljueni svi pokazivai smjera.

(3) Kad se voza kree vozilom unatrag, duan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vonjom unaprijed.

(4) Kad se voza vozilom kree unatrag, duan je propustiti vozilo koje dolazi iza njegovog vozila.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji prilikom kretanja vozila unatrag postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


5. BRZINA

lanak 51.

(1) Voza je duan brzinu kretanja vozila prilagoditi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustoi prometa tako da vozilo moe pravovremeno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, moe predvidjeti, odnosno da moe pravovremeno postupiti prema prometnom pravilu ili znaku.
(2) Voza ne smije bez opravdanih razloga voziti tako sporo da bitno usporava prometni tok ili ugroava druge sudionike u prometu. Kada se iza vozila koje se kree brzinom koja je nia od najvee dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste po kojoj se kree ili nia od brzine prometnog toka vozila u prometu na tom dijelu ceste, nakupi kolona vozila koja ga ne mogu sigurno pretei, vozilo se mora na prvom pogodnom mjestu iskljuiti iz prometa i propustiti kolonu vozila iza sebe.

(3) Kada je brzina kretanja vozila iz prethodnog stavka nia za vie od polovice najvee dozvoljene brzine na cesti ili dijelu ceste, voza takvog vozila mora ukljuiti sve pokazivae smjera, osim ako koristi uto rotacijsko svjetlo.

(4) Brzina kretanja vozila na cesti uz normalne prometne uvjete ne smije se ograniiti ispod 40 km na sat.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji brzinu kretanja svoga vozila ne prilagodi osobinama i stanju ceste i drugim uvjetima (stavak 1.).

(6) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji smanji brzinu kretanja vozila do te mjere da svojim vozilom ini smetnje normalnom toku prometa, a ne iskljui se iz prometa na prvom pogodnom mjestu (stavak 2.).

(7) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama stavka 3. ovoga lanka.

lanak 52.

(1) Voza ne smije mijenjati nain upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila, osim u sluaju neposredne opasnosti.

(2) Voza koji namjerava znatnije smanjiti brzinu kretanja vozila ili ga zaustaviti, duan je to uiniti, osim u sluaju neposredne opasnosti, na nain kojim nee ugroziti ili u veoj mjeri ometati druge vozae koji se kreu iza njega, a i te vozae o svojoj namjeri, uz obvezu iz lanka 44. ovoga Zakona, upozoriti i ukljuivanjem stop-svjetla, svih pokazivaa smjera ili davanjem odgovarajueg znaka rukom.

(3) Voza ne smije ni naglo poveavati brzinu, odnosno kretati iz mjesta, osim u sluaju opasnosti, postiui pritom gornju granicu doputenog broja okretaja motora ili na takav nain da dolazi do proklizavanja kotaa.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji mijenja nain upravljanja vozilom suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 53.

(1) Na cesti u naselju voza se ne smije vozilom kretati brzinom veom od 50 km na sat, odnosno brzinom veom od brzine doputene postavljenim prometnim znakom za cijelo naselje ili njegov dio.

(2) Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga lanka, na cesti u naselju iji prometno-tehniki i sigurnosni elementi to omoguuju (npr. pjeaki pothodnici i nadhodnici, upravljanje na raskrijima s ureajima za davanje znakova s prometnim svjetlima i sl.) mora se prometnim znakom dopustiti kretanje vozilom i brzinom veom od 50 km na sat, a najvie do 80 km na sat.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom u naselju kree brzinom koja je dvostruko vea od doputene, ako pri tom prelazi brzinu od 100 km na sat i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od tri mjeseca do godinu dana te pet negativnih bodova.

(4) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti u naselju kree brzinom koja je za vie od 50 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do est mjeseci i tri negativna boda.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti u naselju kree brzinom koja je za vie od 30 do 50 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine i izrei e mu se dva negativna boda.

(6) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti u naselju kree brzinom koja je za 10 do 30 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine i izrei e mu se jedan negativni bod.

(7) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti u naselju kree brzinom koja je do 10 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine.

(8) Vozau ili instruktoru vonje koji u razdoblju od 24 mjeseca bude dva ili vie puta pravomono kanjen za prekraje iz stavka 3. ovoga lanka, umjesto novane kazne prekrajni sud moe izrei kaznu zatvora do 60 dana, zatitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedne do dvije godine i odredit e mu pet negativnih bodova.

lanak 54.

(1) Na cesti izvan naselja voza se ne smije vozilom kretati brzinom veom od brzine doputene postavljenim prometnim znakom, a najvie:

1) 130 km na sat na autocestama,

2) 110 km na sat na cestama namijenjenim iskljuivo za promet motornih vozila i brzoj cesti,

3) 90 km na sat na ostalim cestama.

(2) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti izvan naselja kree brzinom koja je za vie od 50 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine te e mu se izrei zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca i tri negativna boda.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti izvan naselja kree brzinom koja je za vie od 30 do 50 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine i izrei e mu se jedan negativan bod.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji se vozilom na cesti izvan naselja kree brzinom koja je za 10 do 30 km na sat vea od doputene ili prometnim znakom ograniene brzine.

lanak 55.

(1) Brzina kretanja vozila na cestama ograniava se:

1) na 80 km na sat – za teretne automobile najvee doputene mase do 7.500 kg, za autobuse, za autobuse s lakom prikolicom i za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (kamp-prikolica),

2) na 70 km na sat – za autobuse kojima se organizirano prevoze djeca, za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje, za teretne automobile ija je najvea doputena masa vea od 7.500 kg, za teretne automobile s prikljunim vozilom i za vozila koja prevoze opasne tvari,

3) na 50 km na sat – za autobuse s prikljunim vozilom za prijevoz osoba, autobuse koji osim ugraenih sjedala imaju i mjesta za stajanje, teretne automobile kada u tovarnom sanduku prevoze osobe,

4) na 40 km na sat – za vozilo koje vue drugo, neispravno vozilo i za traktore,

5) na 20 km na sat za turistiki vlak.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, na autocestama brzina kretanja se ograniava za ova vozila:

1) na 100 km na sat – za autobuse najvee doputene mase vee od 10.000 kg, osim autobusa kojima se organizirano prevoze djeca,

2) na 85 km na sat – za teretne automobile ija je najvea doputena masa vea od 12.000 kg, osim vozila koja prevoze opasne tvari,

3) na 80 km na sat – za teretne automobile s prikljunim vozilom.

(3) Kad upravljaju vozilima iz stavka 1. i 2. ovoga lanka, vozai su se duni drati brzina propisanih u stavku 1. i 2. i na cesti na kojoj je ovim Zakonom ili postavljenim prometnim znakom doputena vea brzina.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji za vie od 10 km na sat prekorai brzinu limita vozila bez obzira na doputenu ili prometnim znakom ogranienu brzinu.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji do 10 km na sat prekorai brzinu limita vozila bez obzira na doputenu ili prometnim znakom ogranienu brzinu.
6. SKRETANJE

lanak 56.

(1) Voza vozila koje skree udesno duan je skretanje obaviti kreui se krajnjom prometnom trakom koja se prostire uz desni rub kolnika, osim ako prometnim znakom na cesti nije drukije odreeno.

(2) Voza vozila koje skree ulijevo duan je skretanje obaviti kreui se krajnjom lijevom prometnom trakom koja se prostire uz sredinju crtu i uz zamiljeni ili obiljeeni luk koji spaja dvije sredinje crte bonih kolnika, odnosno prometnom trakom koja se prostire uz lijevi rub ceste s jednosmjernim prometom, osim ako prometnim znakom na cesti nije drukije odreeno.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza, ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


7. PROPUTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA

lanak 57.
(1) Na raskriju cesta iste vanosti ili u susretu s drugim vozilom voza je duan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.

(2) Voza vozila koji skree ulijevo duan je propustiti vozilo koje, dolazei iz suprotnog smjera, zadrava smjer svojeg kretanja ili skree udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukije odreeno.

(3) Iznimno, od odredaba stavka 1. i 2. ovoga lanka, na raskriju ili pri susretu s vozilom koje se kree po tranicama voza je duan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukije odreeno.
(4) Voza koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom oznaena kao cesta s prednou prolaska duan je propustiti sva vozila koja se kreu tom cestom.

(5) Voza je duan propustiti sva vozila koja se kreu cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom oznaena kao cesta s prednou prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolnikog zastora na cestu sa suvremenim kolnikim zastorom.

(6) Voza koji pri skretanju presijeca biciklistiku stazu ili traku koja se prua uzdu kolnika kojim se kree, duan je propustiti bicikle koji se kreu po biciklistikoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

(7) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka, a vozau motornog vozila izrei e se i dva negativna boda.

(8) Za prekraje iz ovoga lanka vozau motornog vozila e se izrei i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca.


8. PROMET NA RASKRI®JU

lanak 58.

(1) Voza koji se pribliava raskriju mora voziti s poveanim oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskriju.

(2) Voza je duan na dovoljnoj udaljenosti pred raskrijem vozilom zauzeti poloaj na onoj prometnoj traci kojom mora proi kroz raskrije.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga lanka.

lanak 59.

(1) Na raskriju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom ureajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim ureajima), prometna svjetla za sudionike u prometu znae:

1) crveno svjetlo – zabranu prolaska,

2) zeleno svjetlo – slobodan prolazak,

3) uto svjetlo – upaljeno samostalno, znai da vozilo ne smije prijei crtu zaustavljanja niti smije ui u raskrije, ako se u trenutku kad se uto svjetlo pojavi, nalazi na takvoj udaljenosti od prometnog svjetla da se moe na siguran nain zaustaviti.

(2) ®uto svjetlo upaljeno istovremeno s crvenim svjetlom oznaava skoru promjenu svjetla i pojavu zelenog svjetla, ali ne mijenja zabranu prolaska koja je dana crvenim svjetlom.

(3) ®uto treptavo svjetlo obvezuje sve sudionike u prometu da se kreu uz poveani oprez.

(4) Zeleno treptavo svjetlo slui za upozorenje sudionika u prometu na skori prestanak slobodnog prolaska i na pojavu utoga, odnosno crvenog svjetla.

(5) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji na mjestu na kojem se promet upravlja ureajem za davanje znakova prometnim svjetlima, ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla i izrei e mu se i dva negativna boda.

(6) Za prekraje iz ovoga lanka vozau motornog vozila e se izrei i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od dva do est mjeseci.

lanak 60.

(1) Ako je ureaju za davanje znakova prometnim svjetlima za upravljanje prometom na raskriju dodano jedno dopunsko prometno svjetlo ili vie dopunskih prometnih svjetala u obliku zelene svjetlee strelice, za vrijeme dok je takvo svjetlo upaljeno, voza moe vozilom proi i krenuti u smjeru oznaenom zelenom svjetleom strelicom i za vrijeme dok je upaljeno crveno ili uto svjetlo, pri emu mora propustiti vozila koja se kreu po cesti na koju ulazi i pjeake koji prelaze preko kolnika.
(2) Ako zeleno svjetlo na ureaju za davanje znakova prometnim svjetlima ima oblik strelice, voza se vozilom smije kretati samo u smjeru koji pokazuje ta strelica.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 61.

(1) Voza koji je vozilom uao u raskrije na kojem se upravlja prometom ureajima za davanje znakova prometnim svjetlima, moe napustiti raskrije ne ekajui da prometnim svjetlom promet bude doputen (otvoren) u smjeru kojim namjerava produiti kretanje, uz uvjet da propusti sve sudionike u prometu koji se kreu smjerom u kojem je promet doputen.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 62.

(1) Voza ne smije vozilom ui u raskrije ako je gustoa prometa takva da se on s vozilom oito mora zaustaviti u raskriju ili na obiljeenom pjeakom prijelazu i na taj nain ometati ili onemoguiti promet vozila koja dolaze s bonih kolnika ili promet pjeaka.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativan bod.


9. MIMOILA®ENJE

lanak 63.

(1) Pri mimoilaenju voza je duan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljan razmak izmeu svojeg vozila i vozila s kojim se mimoilazi, a prema potrebi, i svoje vozilo pomaknuti k desnom rubu kolnika.

(2) Ako zbog neke zapreke na cesti ili zbog drugih sudionika u prometu voza ne moe postupiti prema odredbi stavka 1. ovoga lanka, duan je usporiti kretanje svojeg vozila i, prema potrebi, zaustaviti ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera.

(3) Kad na raskriju vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreu ulijevo, voza mimoilazi vozilo iz suprotnog smjera na taj nain to ga proputa sa svoje desne strane.

(4) Ako je zbog nedovoljne irine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaenje onemogueno, voza kojem je to, s obzirom na osobine ceste i okolnosti prometa, lake i sigurnije izvesti, duan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi nain pomaknuti svoje vozilo i zauzeti na cesti poloaj kojim se omoguuje mimoilaenje.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji obavlja mimoilaenje suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 64.

(1) Na dijelu ceste s velikim uzdunim nagibom (planinski i dr.) na kojem se vozila ne mogu mimoii ili je to veoma oteano, voza vozila koje se kree niz nagib duan je zaustaviti svoje vozilo na prikladnom mjestu ako primijeti da mu drugo vozilo ide ususret uz nagib.

(2) Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga lanka, na cesti iz toga stavka, voza koji se kree uz nagib duan je zaustaviti svoje vozilo ako ispred sebe ima prikladno mjesto za zaustavljanje koje omoguuje sigurno mimoilaenje i ako bi, u sluaju da tako ne postupi, mimoilaenje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.

lanak 65.

(1) Na cesti iz lanka 64. stavka 1. ovoga Zakona, kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unatrag, kretat e se unatrag: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vue prikljuno vozilo, teretni automobil koji se susretne s autobusom, vozilo koje se susrelo s vozilom vie kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije – vozilo koje se kree niz nagib, osim ako je, s obzirom na uvjete i poloaj vozila na cesti, lake i sigurnije da to uini voza vozila koje se kree uz nagib.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbi ovoga lanka.


10. PRETJECANJE I OBILA®ENJE

lanak 66.

(1) Pretjecati i obilaziti voza smije samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na cesti ima dovoljno prostora za sigurno izvoenje tih radnji.

(2) Voza ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojee okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnika svojstva vozila kojim upravlja, ugroava druge sudionike u prometu.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji obavlja pretjecanje ili obilaenje kad, s obzirom na karakteristike ceste i postojee okolnosti na cesti i u prometu, ili na tehnika svojstva vozila, ugroava druge sudionike u prometu (stavak 2.).

lanak 67.

(1) Pretjecanje i obilaenje obavlja se s lijeve strane.

(2) Pretjecati se mora s desne strane ako je vozilo na kolniku zauzelo takav poloaj i njegov voza daje takav znak da se sa sigurnou moe zakljuiti da to vozilo skree ulijevo.

(3) Vozilo koje se kree po tranicama postavljenima na sredini kolnika ili vozilo koje se prema ovom Zakonu ne smije kretati uz desni rub kolnika, osim ako prometnim znakom nije drukije odreeno, ne smije se pretjecati s lijeve strane. To se vozilo moe pretjecati s desne strane ako izmeu njega i desnog ruba kolnika postoji prometna traka.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji obavlja pretjecanje ili obilaenje s desne strane i izrei e mu se jedan negativni bod (stavak 1.).

(5) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji s lijeve strane pretjee ili obilazi vozilo koje je na kolniku zauzelo takav poloaj i iji voza daje takav znak da se sa sigurnou moe zakljuiti da to vozilo skree ulijevo i izrei e mu se dva negativna boda (stavak 2.).

(6) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji pretjee vozilo s lijeve strane koje se kree po tranicama postavljenim na sredini kolnika ili ga pretjee s desne strane kad izmeu toga vozila i desnog ruba kolnika ne postoji prometna traka (stavak 3.).

lanak 68.

(1) Ako se na sredini kolnika nalazi pjeaki otok, ili obiljeeni ili na drugi nain oznaeni prostor za parkiranje vozila, ili neka druga povrina koja nije namijenjena za promet vozila, ili neki objekt ili ureaj, vozila ih moraju obilaziti s desne strane.

(2) Ako se povrine, objekti ili ureaji iz stavka 1. ovoga lanka nalaze na sredini ceste s jednosmjernim prometom, a postavljenim prometnim znakom nije drukije odreeno, oni se mogu obilaziti s obiju strana.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 69.

(1) Voza kojemu je dan znak za pretjecanje s njegove lijeve strane duan je pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika.

(2) Voza ne smije poveavati brzinu kretanja svojeg vozila dok ga drugo vozilo pretjee.

(3) Ako zbog nedovoljne irine kolnika ili njegova stanja nije mogue pretjecati bez ugroavanja sigurnosti prometa, voza vozila koje se kree sporije nego vozila koja se kreu neposredno iza njega duan je pomaknuti svoje vozilo to vie udesno, a ako to nije dovoljno im mu to bude mogue, zaustaviti svoje vozilo na prikladnom mjestu da bi propustio bra vozila.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka ne pomakne svoje vozilo k desnom rubu kolnika.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji poveava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretjee i izrei e mu se jedan negativni bod (stavak 2.).

(6) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji u sluajevima iz stavka 3. ovoga lanka ne pomakne svoje vozilo to vie udesno, odnosno ne zaustavi svoje vozilo na prikladnom mjestu.

lanak 70.

(1) Voza ne smije vozilom poeti pretjecati ili obilaziti:

1) kolonu vozila,

2) ako je voza koji se kree iza njega poeo pretjecati,

3) ako je voza koji je ispred njega na istoj prometnoj traci dao znak da namjerava pretei ili obii vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obii drugu zapreku na cesti,

4) ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodei rauna o razlici izmeu brzine kretanja svojeg vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava pretei, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog smjera,

5) ako nakon pretjecanja ili obilaenja ne bi ponovno mogao zauzeti poloaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja ili obilaenja, i to bez ometanja ili ugroavanja ostalih sudionika u prometu, osim kad se za pretjecanje ili obilaenje koristi prometnom trakom koja je zabranjena za promet vozila iz suprotnog smjera,

6) prometnom trakom koja je namijenjena zaustavljanju vozila u nudi.

(2) Voza koji pretjee ili obilazi duan je svoje vozilo drati na potrebnoj udaljenosti od vozila koje pretjee ili obilazi, tako da ga ne ometa niti ugroava u prometu.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji otpone ili obavi pretjecanje ili obilaenje suprotno odredbama stavka 1. ovoga lanka i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca i dva negativna boda.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji pri pretjecanju ili obilaenju ne dri svoje vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila koje pretjee ili obilazi (stavak 2.).

lanak 71.

(1) Nakon pretjecanja ili obilaenja voza je duan, im to bude mogue uiniti bez ometanja ili ugroavanja ostalih sudionika u prometu, vozilom ponovno zauzeti poloaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja, odnosno obilaenja.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji poslije obavljenog pretjecanja ili obilaenja vozilom ne zauzme poloaj na prometnoj traci kojom se do tada kretao i izrei e mu se jedan negativni bod.
lanak 72.

(1) Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera a koji ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru voza ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo u tunelu, na mostu, ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna.

(2) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama ovoga lanka, izrei e se i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca i dva negativna boda.

lanak 73.

(1) Voza ne smije pretjecati drugo vozilo, osim bicikla, mopeda i motocikla bez bone prikolice, neposredno ispred raskrija ili na raskriju koje nije s krunim tokom prometa, ili neposredno ispred prijelaza ceste preko eljeznike ili tramvajske pruge u istoj razini bez branika ili polubranika i na tom prijelazu.

(2) Neposredno ispred raskrija i na raskriju voza smije pretjecati: vozilo koje skree ulijevo, a pretjee se s desne strane (lanak 67. stavak 2.), vozilo koje skree udesno, ali tako da pritom svojim vozilom ne prelazi na dio kolnika namijenjen za promet vozila iz suprotnog smjera, vozilo koje se kree cestom koja je prometnim znakom oznaena kao cesta s prednou prolaska, kad se prometom na raskriju upravlja prometnim svjetlima ili znacima koje daje ovlatena osoba.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 74.

(1) Voza ne smije pretjecati drugo vozilo koje se pribliava obiljeenome pjeakom prijelazu, ili koje prelazi pjeaki prijelaz i obilaziti vozilo koje je stalo radi proputanja pjeaka na tom prijelazu.

(2) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga lanka i izrei e mu se dva negativna boda.

(3) Za prekraje iz stavka 2. ovoga lanka izrei e se i zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca.

lanak 75.

(1) Na cesti na kojoj postoje najmanje dvije prometne trake namijenjene za promet vozila u istom smjeru i na kojima su kolone vozila, voza ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom). Voza moe napustiti traku na kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili radi zaustavljanja, odnosno parkiranja vozila.

(2) Na cestama i uz uvjet iz stavka 1. ovoga lanka, bre kretanje vozila na jednoj traci od kretanja na drugoj traci ne smatra se pretjecanjem, osim u sluaju iz lanka 74. ovoga Zakona.

(3) Ne smatra se pretjecanjem ni prolaenje s desne strane vozila koje se prema odredbi lanka 48. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona ne kree prometnom trakom uz desni rub kolnika, osim u sluaju iz lanka 74. ovoga Zakona.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativan bod.


11. ZVUNI I SVJETLOSNI ZNACI UPOZORENJA

lanak 76.

(1) Voza je duan upotrijebiti zvuni znak upozorenja kad god to zahtijevaju razlozi sigurnosti prometa, a osobito:

1) na cesti izvan naselja radi upozorenja drugog sudionika u prometu da ga eli pretei ili obii, ako bi, kad taj znak ne bi bio dan, postojala opasnost od prometne nezgode,

2) ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne obraaju panju na kretanje vozila,

3) na cesti izvan naselja, prije ulaska u nepregledan i uzak zavoj ili prije dolaska na prijevoj, na kojima je teko mimoii se.

(2) Voza je duan zvuni znak upozorenja svesti na nunu mjeru.

lanak 77.

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanua (nou) u sluajevima iz lanka 76. stavka 1. ovoga Zakona, voza u pravilu, umjesto zvunog znaka upozorenja upotrebljava svjetlosni znak upozorenja. Taj znak moe upotrijebiti i u naselju prije pretjecanja drugog vozila.

(2) Svjetlosni znak upozorenja voza moe upotrijebiti i danju ako takav nain upozorenja drugim sudionicima u prometu vie odgovara zbog uvjeta na cesti.

(3) Svjetlosni znak upozorenja daje se kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala, ili uzastopnim paljenjem kratkih svjetala za osvjetljavanje ceste, ili naizmjeninim paljenjem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vodei rauna da se time ne zasljepljuju vozai koji dolaze iz suprotnog smjera.


12. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE

lanak 78.

(1) Voza ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugroavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pjeaka.

(2) Na cesti, na mjestu, odnosno na prostoru namijenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila, te na posebno ureenoj prometnoj povrini namijenjenoj za kretanje pjeaka, ne smiju se ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (neregistrirana i sl.) ili prikljuna vozila koja se u prometu koriste samo povremeno (lake i kamp-prikolice i sl.), a ni drugi predmeti kojima se ometa tok prometa ili ugroava okoli.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ili druga osoba koja postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga lanka.

lanak 79.

(1) U sluaju zaustavljanja ili parkiranja na javnoj cesti izvan naselja voza je duan uvijek kad za to postoji mogunost, zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika.

(2) Voza koji je zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesree ili drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na kolniku duan je poduzeti sve mjere da zaustavljeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga odmah ukloni s kolnika.

(3) Ako je voza zbog neispravnosti na vozilu, prometne nesree ili iz drugoga opravdanog razloga prisiljen vozilo zaustaviti na tranicama, duan ga je s tranica odmah ukloniti, a ako to nije mogue, odmah poduzeti potrebne mjere da osobe koje upravljaju vozilima koja se kreu po tranicama na vrijeme budu upozorene na opasnost.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 80.

(1) Voza koji zaustavlja ili parkira vozilo na cesti duan je zaustaviti ga, odnosno parkirati neposredno uz desni rub kolnika, a na cesti na kojoj se promet odvija samo u jednom smjeru - moe ga zaustaviti ili parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika.

(2) Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tranice, voza moe zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika.

(3) Voza moe zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolnika samo ako su ta mjesta obiljeena odgovarajuim prometnim znakom ili oznakom na kolniku kao mjesta za parkiranje vozila.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 81.

(1) Prije zapoinjanja vonje, voza je duan zatvoriti i uvrstiti sve pokretne dijelove nadogradnje vozila kao i vrata na kabini vozila te utvrditi je li prikljuno vozilo propisno prikljueno za vuno vozilo.

(2) Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata, ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugroava sigurnost prometa.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji prije zapoinjanja vonje ne zatvori i ne uvrsti sve pokretne dijelove nadogradnje vozila ili ne zatvori vrata na kabini vozila ili ne utvrdi da je prikljuno vozilo propisno prikljueno za vuno vozilo (stavak 1.).
(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ili druga osoba koja na zaustavljenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ugroava sigurnost prometa (stavak 2.).

lanak 82.

(1) Voza ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo:

1) na obiljeenome pjeakom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prijelazu biciklistike staze preko kolnika,

2) na prijelazu ceste preko eljeznike ili tramvajske pruge u istoj razini,

3) na eljeznikim ili tramvajskim prugama i u blizini tih pruga ako se time sprjeava promet vozila koja se kreu po tranicama,

4) na raskriju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najblieg ruba poprenog kolnika,

5) u tunelima, na mostovima, u podvonjacima i na nadvonjacima te na udaljenosti manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvonjaka i nadvonjaka,

6) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obii bez opasnosti,

7) na dijelu ceste gdje bi irina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdune crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti, bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika – manja od 4 metra,

8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ureaj za davanje znakova prometnim svjetlima,

9) na biciklistikoj stazi, odnosno traci,

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalite za vozila javnog prijevoza putnika obiljeen oznakama na kolniku ili prometnim znakom,

11) na nogostupu,

12) ispred kolnoga ulaza u zgradu, sklonite, dvorite ili garau, iznad prikljuka na vodovodnu mreu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mreu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obiljeenim kao mjesta za odlaganje kunog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima,

13) na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovoga lanka, na mjestima iz toke 11. ovoga lanka, zaustavljanje je doputeno ako je za kretanje pjeaka ostavljeno najmanje 1,6 m irine na povrini za kretanje pjeaka, s tim da ta povrina ne moe biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima moe se i parkirati ako je to doputeno prometnim znakom.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako zaustavi ili parkira vozilo na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, na mostu, ispod podvonjaka, na nadvonjaku, na prijelazu ceste preko eljeznike ili tramvajske pruge, na obiljeenom pjeakom prijelazu, na raskriju, na dijelu ceste blizu prijevoja i u zavoju, na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ureaj za davanje znakova prometnim svjetlima.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako zaustavi ili parkira vozilo na udaljenosti manjoj od 5 metara od pjeakog prijelaza, na udaljenosti manjoj od 5 metara od najblieg ruba poprenog kolnika, u blizini eljeznike ili tramvajske pruge ako se time sprjeava promet tih vozila na tranicama, na biciklistikoj stazi, odnosno traci, na nogostupu, odnosno pjeakoj stazi i na stajalitu za vozila javnog prijevoza.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako zaustavi ili parkira vozilo ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonite, dvorite ili garau, iznad prikljuka na vodovodnu mreu, i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mreu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obiljeenim za odlaganje kunog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima, na dijelu ceste gdje bi irina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranoga vozila do neisprekidane uzdune crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od 3 metra, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 metra, na udaljenosti manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvonjaka i nadvonjaka ili suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka.

lanak 83.

(1) Osim u sluajevima iz lanka 82. ovoga Zakona, voza ne smije parkirati vozilo ni:

1) na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko eljeznike i tramvajske pruge u istoj razini, i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza,

2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obiljeeno stajalite za vozila javnog prijevoza putnika,

3) na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemoguilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom ve parkiranom vozilu.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 84.

(1) Policijski slubenik ili slubenik nadlenoga upravnog tijela jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave odredit e da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugroava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa, a uvijek:

1) na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom,

2) na obiljeenom pjeakom prijelazu, pjeakom otoku i pjeakoj zoni,

3) na nogostupu ako pjeak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu povrinu (slobodan prolaz izmeu parkiranog vozila i zgrade manji od 100 cm),

4) na prijelazu ceste preko eljeznike ili tramvajske pruge u istoj razini ili u blizini tih pruga ako se time sprjeava promet vozila koja se kreu po tranicama,

5) na raskriju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najblieg ruba poprenog kolnika, ako smanjuje preglednost prometa,

6) u tunelu, na mostu, u podvonjaku, na nadvonjaku te na dijelu ceste ispod mosta i nadvonjaka,

7) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obii bez opasnosti,

8) na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemoguilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom ve parkiranom vozilu i ispred kolnog ulaza u zgradu,

9) na biciklistikoj stazi ili traci ili na prijelazu biciklistike staze, odnosno trake preko kolnika,

10) na dijelu kolnika koji je kao stajalite za vozila javnog prijevoza putnika obiljeen oznakama na kolniku ili postavljenim prometnim znakom,

11) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili ureaj za davanje znakova prometnim svjetlima.

(2) Vozilo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz stavka 1. ovoga lanka ne moe se blokirati na tome mjestu u smislu odredaba lanka 5. stavka 1. toke 8. ovoga Zakona.

(3) Prije izdavanja naloga za premjetanje vozila po stavku 1. ovoga lanka, poloaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvruje se fotografijom ili skicom.

lanak 85.

(1) Izvravanje naloga za premjetanje vozila iz lanka 84., lanka 285. stavka 6. i lanka 291. stavka 7. ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadleno za unutarnje poslove ili tijelo jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(2) Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga lanka mogu osnovati pravnu osobu ili obavljanje tih poslova mogu povjeriti pravnoj ili fizikoj osobi koja ispunjava propisane uvjete.

(3) Ministar nadlean za unutarnje poslove, uz prethodno miljenje ministra nadlenog za poslove prometa, propisat e uvjete i nain obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te uvjete za obavljanje poslova premjetanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, kao i obavljanje drugih poslova iz lanka 5. stavka 3. ovoga Zakona, kada te poslove obavljaju tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.


lanak 86.

(1) Trokove premjetanja vozila u sluajevima iz lanka 84., 285. i 291. ovoga Zakona snosi vlasnik, odnosno korisnik vozila.

(2) Radi osiguranja plaanja trokova premjetanja vozila, od vlasnika vozila koji nije dravljanin Republike Hrvatske, pravna ili fizika osoba koja je premjestila vozilo moe zatraiti jamevinu, a ako vlasnik nee ili ne moe poloiti jamevinu, moe zadrati vozilo.

(3) Visinu trokova premjetanja vozila propisuje ministar nadlean za unutarnje poslove na prijedlog predstavnikog tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

lanak 87.

(1) Voza je duan motorno vozilo ili prikljuno vozilo, osim mopeda, motocikla bez bone prikolice, lakih etverocikla i etverocikla koje je zaustavljeno na kolniku, obiljeiti posebnim znakom kojim se oznaava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut) i to:

1) kad je bio prisiljen svoje vozilo zaustaviti na mjestu ili dijelu ceste iz lanka 82. ovoga Zakona,

2) kad je vozilo zaustavljeno na kolniku na takvu mjestu ili u takvim vremenskim prilikama da ga vozai vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili teko mogu pravovremeno uoiti,

3) na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj iskljuivo za promet motornih vozila.

(2) Znak iz stavka 1. ovoga lanka postavlja se na kolnik iza zaustavljenog vozila, u okomitom poloaju i na dovoljnoj udaljenosti koja na cesti izvan naselja ne moe biti manja od 100 m, tako da vozai vozila koja nailaze iz smjera na kojem je znak postavljen mogu pravovremeno uoiti i po potrebi zaustaviti svoja vozila, odnosno sigurno obii zaustavljeno vozilo. Na isti nain taj se znak postavlja i kad je na cesti zaustavljena kolona vozila, s tim to se umjesto jednoga na kolnik postavljaju dva znaka, jedan pokraj drugoga. Ako je u motorno vozilo ugraen ureaj za istovremeno ukljuivanje svih pokazivaa smjera, u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka, taj ureaj mora biti ukljuen.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 88.

(1) Prije nego to napusti vozilo, voza koji ostavlja vozilo na cesti duan je poduzeti sve mjere kojima se sprjeava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno ili da ga neovlatene osobe stave u pokret (iskljuiti rad motora, zatvoriti prozore, zakljuati vozilo i kljueve uzeti sa sobom i sl.).

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga lanka.13. PRESIJECANJE KOLONE PJEAKA

lanak 89.

(1) Voza ne smije vozilom presijecati kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pjeaka koja se kree kolnikom.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.


14. VUA PRIKLJUNIH I ZAPRE®NIH VOZILA

lanak 90.

(1) U prometu na javnoj cesti, motornom vozilu mogu biti pridodana najvie dva prikljuna vozila za prijevoz tereta, odnosno jedno prikljuno vozilo za prijevoz osoba, a na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj iskljuivo za promet motornih vozila – samo jedno prikljuno vozilo.

(2) Motornim vozilom smije se vui samo prikljuno vozilo koje ne smanjuje njegovu stabilnost.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(4) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(5) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 91.

(1) U prometu na cesti traktorom se smije vui samo jedno zapreno vozilo koje je preureeno za traktorsku vuu.

(2) Zapreno vozilo koje vue traktor u prometu na cesti mora imati kotae s pumpanim gumama.

(3) Zapreno vozilo vueno traktorom u prometu na cesti mora biti prikljueno traktoru pomou krute zglobne veze tako da je tijekom vonje osigurana stabilnost oba vozila i onemogueno njihovo razdvajanje.

(4) Novanom kaznom od najmanje 4.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako i postupi su-protno odredbama ovoga lanka.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(6) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza traktora ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 92.

(1) U prometu na cesti radnim strojem smije se vui samo one prikljuke ili prikljuna vozila koji slue njihovoj namjeni.

(2) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 4.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(3) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza radnog stroja ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 93.

(1) U prometu na cesti biciklom i mopedom smije se vui prikolicu s dva kotaa privrenu tako da je osigurana stabilnost vozila. Prikolica ne smije biti ira od 80 cm, a ukupna masa ne smije biti vea od 50 kg. Na stranjoj strani mora imati dva katadioptera propisana za prikljuna vozila.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza bicikla ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


15. VUA NEISPRAVNIH VOZILA

lanak 94.

(1) Vozilom se smije vui drugo vozilo, osim prikljunih vozila, samo ako se ono zbog neispravnosti ne moe samo kretati.

(2) Vozilom se ne smije vui motocikl bez bone prikolice ili drugo slino vozilo na dva kotaa.

(3) Vuenim se vozilom ne smiju prevoziti osobe.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 95.

(1) Vozilo se smije vui nou, a i danju u sluaju smanjene vidljivosti, samo ako na svojoj stranjoj strani ima upaljena crvena svjetla za oznaavanje vozila ili ako ga vue motorno vozilo koje ima, i pri vui upotrebljava, uto rotacijsko svjetlo.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji vue motorno vozilo suprotno odredbama ovoga lanka.
lanak 96.

(1) Za vrijeme vue vozila iz lanka 94. stavka 1. ovoga Zakona, oba vozila moraju biti oznaena znakom kojim se oznaava zaustavljeno vozilo na kolniku (sigurnosni trokut). Na vozilo koje vue drugo vozilo trokut se postavlja s prednje, a na vueno vozilo – sa stranje strane.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 97.

(1) Vozilo se na cesti moe vui pomou ueta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili ovjeenjem vozila o vuno vozilo.

(2) Pomou ueta ne smije se vui vozilo na kojem su neispravni ureaji za upravljanje ili ureaji za zaustavljanje, ni teretni automobil i autobus.

(3) Krutom vezom ne smije se vui vozilo koje nema ispravan ureaj za upravljanje ni vozilo koje je tee od vunog vozila, ako mu je neispravna radna konica.

(4) Novanom kaznom od najmanje 2.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako i postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(6) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 98.

(1) Ako se motorno vozilo vue pomou ueta ili krute veze, osoba koja upravlja vuenim vozilom mora imati vozaku dozvolu za upravljanje onom kategorijom ili vrstom vozila kojoj pripada vozilo koje se vue.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja upravlja vuenim vozilom ako nema vozaku dozvolu za upravljanje onom kategorijom ili vrstom vozila kojoj pripada vozilo koje se vue.

lanak 99.

(1) Vua natovarenoga teretnog automobila s prikljunim vozilom ili bez prikljunog vozila, odnosno traktora s prikljunim vozilom doputena je samo do prvog mjesta prikladnog za pretovar tereta, a iznimno i do prvog mjesta na kojem se moe otkloniti neispravnost na vozilu.

(2) Novanom kaznom od najmanje 3.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(3) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.
(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga lanka.

lanak 100.

(1) Razmak izmeu vunoga i vuenog vozila, ako se vue uetom, mora iznositi od tri do pet metara, a ako se vue pomou krute veze moe iznositi i manje od tri metra.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


16. UPOTREBA SVJETALA U PROMETU

lanak 101.

(1) Na vozilu u prometu na cesti nou i u sluaju smanjene vidljivosti moraju biti upaljena svjetla, i to:

1. na motornom vozilu – osim mopeda i motocikla bez bone prikolice – najmanje dva bijela ili uta svjetla na prednjoj strani i paran broj crvenih svjetala na stranjoj strani,

2. na mopedu i motociklu bez bone prikolice – najmanje jedno bijelo ili uto svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stranjoj strani.

(2) Od prvog sumraka do potpunog svanua (nou), a i danju u sluaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stranjoj strani, a na zaprenom vozilu najmanje jedno svjetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svjetlo na stranjoj strani, ili samo jedna svjetiljka koja je izraena tako da se s prednje strane vozila vidi bijelo svjetlo, a sa stranje strane vozila – crveno svjetlo.

(3) Kad motorno vozilo vue jedno ili dva prikljuna vozila, na stranjoj strani posljednjega prikljunog vozila moraju biti upaljena najmanje dva crvena svjetla, a ako irina prikljunog vozila iznosi vie od 1,6 m, na prednjoj strani prvoga prikljunog vozila moraju biti upaljena dva bijela svjetla.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 102.

(1) Na motornim vozilima za vrijeme vonje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako na motornom vozilu za vrijeme vonje danju nema upaljena dnevna ili kratka svjetla.

lanak 103.

Iznimno od odredaba lanka 101. ovoga Zakona, ne mora imati upaljena svjetla:
1) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano danju u uvjetima normalne vidljivosti kao i nou na osvijetljenom dijelu ceste, tako da se jasno vidi s dovoljne udaljenosti,

2) vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na za to posebno odreenim mjestima na kolniku ili izvan njega, ili na ulicama sa slabijim prometom,

3) bicikl, moped i motocikl bez bone prikolice koji nema akumulatora – kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika.

lanak 104.

Motorno vozilo ija duljina ne premauje 8 m, a irina 2 m, i kojem nije pridodano prikljuno vozilo moe imati, kad je zaustavljeno ili parkirano na ulici u naselju, umjesto svjetala iz lanka 101. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona, upaljeno samo jedno svjetlo koje se s prednje strane vidi kao bijelo svjetlo, a sa stranje strane kao crveno svjetlo, i koje je postavljeno na strani suprotnoj od ruba kolnika uz koji je vozilo zaustavljeno ili parkirano.

lanak 105.

(1) Od prvog sumraka do potpunog svanua (nou), a i danju u sluaju smanjene vidljivosti, moraju nositi upaljena svjetla kad se kreu kolnikom izvan naselja:

1) skupina pjeaka koja se kree u organiziranoj koloni ili povorci – najmanje jedno bijelo ili uto svjetlo na elu kolone, odnosno povorke i najmanje jedno crveno svjetlo na njezinu zaelju,

2) vodii tegleih, tovarnih i jahaih ivotinja i gonii stoke – najmanje jedno bijelo ili uto svjetlo naprijed i najmanje jedno crveno svjetlo straga.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak, odnosno vodi ili goni stoke ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.

lanak 106.

(1) Za osvjetljavanje ceste voza motornog vozila u pravilu, upotrebljava duga svjetla.

(2) Voza motornog vozila na motorni pogon duan je umjesto dugih svjetala za osvjetljavanje ceste upotrebljavati kratka svjetla:

1) prije mimoilaenja s drugim vozilom na udaljenosti s koje prosudi da svjetlom svojeg vozila zasljepljuje vozaa vozila koje mu dolazi ususret, a pri mimoilaenju s drugim vozilom, kad voza tog vozila prijee na kratka svjetla ili kad naizmjeninim paljenjem i gaenjem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, a uvijek na udaljenosti manjoj od 200 m,

2) za vrijeme dok se kree za drugim vozilom na takvoj udaljenosti i u takvu poloaju da dugim svjetlima svojeg vozila zasljepljuje vozaa vozila ispred sebe,

3) dok vozilom prolazi pokraj kolone ili povorke pjeaka,

4) kad se kree cestom koja se prostire neposredno pokraj plovnog puta ili pokraj eljeznike ili tramvajske pruge – ususret plovilu, odnosno vozilu koje se kree po tranicama,

5) kad naie na stoku te ostale domae ili divlje ivotinje.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka.

lanak 107.

(1) Svjetla za oznaavanje motornih vozila upotrebljavaju se u uvjetima iz lanka 101. stavka 1. ovoga Zakona kad je vozilo zaustavljeno ili parkirano na cesti.

(2) Svjetla za oznaavanje motornih vozila moraju biti upaljena dok su upaljena bilo koja svjetla za osvjetljavanje ceste ili posebna svjetla za maglu.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji upotrebljava svjetla suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 108.

(1) Po magli voza vozila na motorni pogon mora na vozilu imati upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, ili svjetla za maglu, ili oba svjetla istovremeno.

(2) Stranja svjetla za maglu smiju se upotrebljavati samo po magli i u sluaju smanjene vidljivosti.

(3) Svjetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila mogu biti bijele ili ute boje, a na stranjoj strani – crvene boje.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


17. RAZMAK IZMEU VOZILA U VO®NJI

lanak 109.

(1) Voza je duan drati potreban razmak kad se kree iza drugog vozila, tako da ne ugroava sigurnost prometa.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji ne dri potreban razmak kad se kree iza drugoga vozila.

lanak 110.

(1) Kad se na javnoj cesti izvan naselja, koja ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, kreu jedno za drugim motorna vozila ija je najvea doputena masa vea od 3.500 kg ili ija je duljina vea od 7 m, vozai su duni izmeu svakog od tih vozila drati razmak od najmanje 100 m.
(2) Odredba stavka 1. ovoga lanka ne odnosi se na dio ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno.

(3) Ako se na cesti izvan naselja kreu u nizu dva ili vie vozila koja prevoze opasne tvari, meusobni razmak izmeu tih vozila ne smije biti manji od 200 metara.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji ne dri potreban razmak kad se kree iza drugog vozila.


18. PROMET TRAMVAJA I DRUGIH VOZILA NA TRANICAMA

lanak 111.

Odredbe lanka 34. – 110. ovoga Zakona na odgovarajui se nain primjenjuju i na promet tramvaja i drugih vozila koja se na cesti kreu po tranicama, osim ako to ne iskljuuju konstrukcijska svojstva tih vozila.


19. PROMET BICIKALA, MOPEDA I MOTOCIKALA

lanak 112.

(1) Vozai bicikla duni su se kretati biciklistikom stazom ili biciklistikom trakom, a ako one ne postoje, to blie desnom rubu kolnika.

(2) Ako se dva ili vie vozaa bicikala, mopeda ili motocikala kreu u skupini, duni su se kretati jedan iza drugoga.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 113.

(1) Voza bicikla, mopeda i motocikla mora upravljati vozilom na nain kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istovremeno obje ruke s upravljaa, pridravati se za drugo vozilo, prevoziti, vui ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugroavati druge sudionike u prometu.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.

lanak 114.

(1) Voza motocikla ili mopeda i osobe koje se prevoze na tim vozilima moraju, za vrijeme vonje na cesti, na glavi nositi zatitnu kacigu. Zatitnu kacigu za vrijeme vonje na cesti, na glavi moraju nositi i vozai bicikla mlai od 16 godina.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza motocikla ili mopeda i osoba koja se prevozi ako za vrijeme vonje na cesti na glavi ne nosi zatitnu kacigu.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza bicikla ako za vrijeme vonje na cesti na glavi ne nosi zatitnu kacigu.


20. PROMET ZAPRE®NIH VOZILA I KRETANJE STOKE

lanak 115.

(1) Voza zaprenog vozila mora upravljati vozilom za sve vrijeme dok se vozilo kree po cesti i duan je vozilo drati to blie desnom rubu kolnika.

(2) Zapreno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza zaprenog vozila ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 116.

(1) Voza zaprenog vozila mora za vrijeme vonje na cesti upravljati zapregom tako da dri uzde u rukama ili da zapregu vodi hodajui pokraj ili ispred nje.

(2) Voza zaprenog vozila mora voditi zapregu:

1) na nepreglednom i neosiguranom prijelazu ceste preko eljeznike pruge,

2) pri prijelazu preko dravne i upanijske ceste,

3) pri ukljuivanju u promet iz dvorita ili s druge povrine kada mu je vidik zaklonjen ili je vidljivost smanjena,

4) pri ukljuivanju u promet kada prelazi preko nogostupa ili biciklistike staze.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza zaprenog vozila ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 117.

(1) U prometu na cesti u zapreno vozilo smiju se upregnuti najvie dvije zaprege jedna iza druge.

(2) Ako u prometu na cesti zapreno vozilo vuku dvije zaprege voza mora imati pratioca.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza zaprenog vozila ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.lanak 118.

(1) Za zapreno se vozilo u prometu na cesti smije privezati samo jedno grlo stoke sa stranje desne strane.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza zaprenog vozila ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 119.

(1) Stoku i druge ivotinje ne smije se voditi niti ostavljati na cesti bez nadzora.

(2) Stoku koja se kree po javnoj cesti goni stoke mora drati to je mogue blie desnom rubu ceste.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj goni ili vlasnik stoke ili drugih ivotinja ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 120.

Stoku u stadu, krdu ili pojedino grlo ne smije cestom goniti ili voditi osoba koja, s obzirom na uzrast i sposobnost, ne moe nadzirati stoku i poduzimati potrebne radnje da se izbjegne opasnost.

lanak 121.

(1) Na dravnim cestama ne smije se goniti stoka.

(2) Na dravnim cestama osoba koja je navrila 16 godina smije voditi vezana najvie dva grla stoke i kretati se krajnjom desnom stranom kolnika.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj osoba koja postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 122.

(1) Na upanijskim i lokalnim cestama gonjenje stoke u stadu ili krdu mora nadzirati dovoljan broj gonia. Gonii su duni stado ili krdo nadzirati i ravnati tako da se ne ugroava i u to manjoj mjeri ometa promet.

(2) Vei broj stoke gonii moraju goniti u grupama koje ne smiju biti due od 50 m, a izmeu njih mora biti razmak najmanje 50 m.

(3) Na upanijskim i lokalnim cestama stoku ne smije goniti niti voditi osoba koja nije navrila 10 godina.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj goni stoke ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.lanak 123.

(1) Preko ceste gdje nema izgraenih ili odreenih prijelaza stoka se smije goniti ili voditi samo na preglednom dijelu ceste.

(2) Prelaenje stoke u stadu ili krdu preko dravne ili upanijske ceste moraju osiguravati najmanje dva gonia koji se nalaze s jedne i s druge strane prijelaza.

(3) Kada se stoka goni nou preko dravne ili upanijske ceste, gonii moraju nositi svjetiljke s crvenim svjetlom koje mora biti jasno vidljivo drugim sudionicima u prometu na udaljenosti najmanje 150 m.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj goni stoke ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


21. KRETANJE PJEAKA

lanak 124.

(1) Pjeak se ne smije kretati ni zadravati na kolniku.

(2) Na kolniku je zabranjeno igranje, vonja djejim biciklom, romobilom i koturaljkama kao i sanjkanje, skijanje i sl.

(3) Pjeak se mora kretati nogostupom ili drugom povrinom odreenom za kretanje pjeaka, odnosno povrinom pokraj kolnika prikladnom za kretanje pjeaka.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 125.

(1) Iznimno, od lanka 124. stavka 1. i 3. ovoga Zakona, na cesti na kojoj ne postoji nogostup ili druga povrina odreena, odnosno prikladna za kretanje pjeaka, ili na cesti na kojoj postoji nogostup ili druga povrina odreena, odnosno prikladna za kretanje pjeaka kojom se pjeaci ne mogu koristiti iz bilo kojeg razloga, pjeaci se mogu kretati kolnikom.

(2) Ako se pjeak kree kolnikom, mora se kretati to blie rubu kolnika na nain kojim ne ometa i ne sprjeava promet vozila.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka.

lanak 126.

(1) Kad se pjeaci kreu kolnikom na kojem sigurnost prometa to zahtijeva, a osobito u sluaju slabe preglednosti ceste, smanjene vidljivosti ili jakog prometa vozila, duni su kretati se jedan iza drugoga.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.

lanak 127.

(1) Pjeak koji se kree kolnikom na javnoj cesti izvan naselja duan je kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja a nou mora biti osvijetljen ili oznaen s reflektirajuom materijom.

(2) Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga lanka, pjeak se moe kretati uz desni rub kolnika samo kad je takvo kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj, ponor, usjek, zasjek, odron i sl.).

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak koji se kolnikom na javnoj cesti izvan naselja ne kree na nain propisan odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.

lanak 128.

(1) Pjeak koji gura runa kolica, bicikl, moped ili motocikl, osobe koje se kreu pomou pokretnih stolaca za nemone osobe te organizirana kolona pjeaka moraju se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.

lanak 129.

(1) Pjeak je duan preko kolnika i biciklistike staze ili trake prelaziti paljivo i najkraim putem, nakon to se prije stupanja na kolnik uvjeri da to moe uiniti na siguran nain.

(2) Na cesti koja ima obiljeene pjeake prijelaze ili posebno izgraene prijelaze, odnosno prolaze za pjeake, pjeak je duan pri prelaenju ceste kretati se tim prijelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni vie od 50 m u naselju, odnosno 100 m izvan naselja.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 130.

(1) Na obiljeenome pjeakom prijelazu na kojem se prometom pjeaka upravlja prometnim svjetlima za pjeake, odnosno na raskriju, pjeak je duan postupiti prema tim znakovima.

(2) Na obiljeenome pjeakom prijelazu ili raskriju na kojem se prometom pjeaka ne upravlja posebnim prometnim svjetlima za pjeake, ali se prometom vozila upravlja prometnim svjetlima za vozila ili znacima koje daje ovlatena osoba, pjeaci mogu prelaziti preko kolnika samo dok je danim znakom doputen prijelaz preko kolnika.

(3) Na obiljeenome pjeakom prijelazu na kojem se prometom ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima to ih daje ovlatena osoba, pjeak je duan prije stupanja na pjeaki prijelaz obratiti panju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se pribliavaju.
(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.

lanak 131.

(1) Pjeak koji namjerava prijei preko kolnika na mjestu na kojem ne postoji obiljeeni pjeaki prijelaz ne smije stupiti na kolnik ako time ometa promet vozila.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.

lanak 132.

(1) Organizirana kolona pjeaka ne smije biti dua od 50 m, osim pogrebne i odobrene povorke ili policijske ili vojne jedinice.

(2) Kada se kolnikom kree vie organiziranih kolona pjeaka razmak izmeu kolona mora biti najmanje 50 m.

(3) Nou i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i u drugim sluajevima kada je to potrebito radi sigurnosti prometa, pjeaci koji se kreu kolnikom u organiziranoj koloni, osim pogrebnih ili odobrenih povorki, te policijskih ili vojnih jedinica, moraju se kretati u koloni po jedan.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj vodi organizirane kolone pjeaka ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


22. OBVEZE VOZAA PREMA PJEACIMA

lanak 133.

(1) Ako se prometom na obiljeenome pjeakom prijelazu upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlatene osobe, voza je duan svoje vozilo zaustaviti ispred pjeakog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz.

(2) Ako se obiljeeni pjeaki prijelaz iz stavka 1. ovoga lanka nalazi na ulazu na bonu cestu, voza koji skree na tu cestu duan je kretati se smanjenom brzinom i propustiti pjeake koji su ve stupili ili stupaju na pjeaki prijelaz, a prema potrebi, i zaustaviti svoje vozilo radi proputanja pjeaka.

(3) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji svoje vozilo ne zaustavi ispred pjeakog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom do tri mjeseca te dva negativna boda (stavak 1.).

(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama stavka 2. ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativni bod.

lanak 134.

(1) Ako se na obiljeenome pjeakom prijelazu prometom ne upravlja ureajima za davanje prometnih svjetala ni znacima ovlatene osobe, voza je duan takvu pjeakom prijelazu pribliavati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugroava pjeake, odnosno tako da moe zaustaviti svoje vozilo da bi propustio pjeake koji su ve stupili na pjeaki prijelaz.

(2) Ako su pjeaci djeca, stare i iznemogle osobe, slijepe osobe ili druge osobe s invaliditetom, voza je duan zaustaviti vozilo i propustiti ih i kad tek stupaju na pjeaki prijelaz iz stavka 1. ovoga lanka.

(3) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka na kolniku s dvije ili vie prometnih traka za promet u istom smjeru, zabranjeno je prolaenje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pjeakog prijelaza da bi propustilo pjeake.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativni bod.

(5) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji svojim vozilom proe pored vozila koje je ve zaustavljeno ili vozila koje usporava ispred pjeakog prijelaza radi proputanja pjeaka i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom odreene vrste ili kategorije do tri mjeseca te dva negativna boda (stavak 3.).

lanak 135.

(1) Voza koji skree na bonu cestu na ijem ulazu ne postoji obiljeeni pjeaki prijelaz duan je skretati smanjenom brzinom i ne smije ugroziti pjeake koji su ve stupili na kolnik.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbi ovoga lanka.


23. PROMET NA PRIJELAZU CESTE PREKO ®ELJEZNIKE PRUGE

lanak 136.

(1) Voza koji se vozilom pribliava prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini duan je kretanje vozila prilagoditi tako da ga moe zaustaviti pred ureajem za zatvaranje prometa na prijelazu ili pred ureajem za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje vlaka, odnosno da moe zaustaviti vozilo prije nego to stupi na eljezniku prugu.

(2) Sudionici u prometu koji prelaze preko eljeznike pruge u istoj razini duni su to initi s potrebnim oprezom.lanak 137.

(1) Sudionici u prometu duni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko eljeznike pruge u istoj razini ako je ureaj za zatvaranje prometa sputen, ili ako se taj ureaj ve poeo sputati, ili ako se daju svjetlosni ili zvuni znaci koji upozoravaju da e se taj ureaj poeti sputati, odnosno da se prijelazu ceste preko eljeznike pruge pribliava vlak.

(2) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji postupi suprotno odredbama ovoga lanka i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca i dva negativna boda.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj ostali sudionici u prometu na cesti koji postupe suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 138.

(1) Na prijelazu ceste preko eljeznike pruge u istoj razini na kojem nema ureaja za zatvaranje prometa ni ureaja za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje vlaka, sudionici u prometu moraju se zaustaviti te mogu prijei preko eljeznike pruge tek kad se uvjere da prugom ne nailazi vlak ili neko drugo vozilo koje se kree po tranicama.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj sudionik u prometu ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


24. PROMET NA AUTOCESTI, BRZOJ CESTI I CESTI NAMIJENJENOJ ISKLJUIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA

lanak 139.

(1) Autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom iskljuivo za promet motornih vozila ne smiju se kretati pjeaci, radni strojevi, motokultivatori, traktori, mopedi, zaprena vozila, bicikli i ivotinje.

(2) Autocestom se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se ne mogu kretati brzinom veom od 60 km na sat.

(3) Odredba stavka 2. ovoga lanka ne odnosi se na vozila oruanih snaga i ministarstva nadlenog za unutarnje poslove te vozila pravnih ili fizikih osoba nadlenih za odravanje ceste kada daju posebne svjetlosne znakove (uto trepue svjetlo).

(4) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj sudionik u prometu ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.

lanak 140.

(1) Na autocesti voza ne smije zaustavljati ni parkirati motorno vozilo, osim na povrinama izvan kolnika koje su za to posebno ureene i obiljeene.

(2) Voza koji je zbog neispravnosti na vozilu ili iz drugih razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste duan ga je zaustaviti na posebnoj traci za zaustavljanje vozila u nudi i poduzeti potrebne mjere da vozilo to prije ukloni s kolnika.

(3) Na autocesti voza ne smije polukruno okretati vozilo niti se kretati vozilom unatrag, osim na povrinama izvan kolnika koje su za to posebno ureene.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama stavka 1. i 2. ovoga lanka.

(5) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama stavka 3. ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativan bod.

lanak 141.

(1) Na autocestu ne smije se ukljuiti motorno vozilo to vue drugo vozilo koje se zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih dijelova ne moe samo kretati.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, vua vozila doputena je autocestom ako je razlog za vuu nastao za vrijeme kretanja vozila po autocesti, ali samo krajnjom desnom prometnom trakom do prve prikljune ceste kojom se vueno vozilo moe iskljuiti iz prometa na autocesti.

(3) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 142.

(1) Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom ako nije zakrena vozilima u koloni.

(2) Na autocesti voza smije mijenjati prometnu traku zbog breg kretanja samo prelaenjem vozilom u lijevu prometnu traku.

(3) Na autocesti voza ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vonja), pretjecati zaustavnom trakom, kretati se na nain da ne dri potreban razmak, pourivati vozila ispred sebe ili na drugi nain davanjem svjetlosnih i zvunih znakova niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugroava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu.

(4) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza vozila koji se na autocesti ne kree krajnjom desnom prometnom trakom kada ta traka nije zakrena vozilima u koloni (stavak 1.).

(5) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi stavka 3. ovoga lanka i izrei e mu se zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do tri mjeseca i dva negativna boda.
lanak 143.

(1) Na autocesti s tri prometne trake ili vie prometnih traka, namijenjenih za promet vozila u jednom smjeru, vozai teretnih automobila ija je najvea doputena masa vea od 3.500 kg i skupova vozila duljina ija premauje 7 m, smiju se koristiti samo s dvije prometne trake koje se nalaze uz desni rub kolnika.

(2) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi ovoga lanka.

lanak 144.

(1) Voza koji se vozilom ukljuuje u promet na autocesti, uz obveze iz lanka 43. – 45. ovoga Zakona, duan je koristiti se posebnom trakom za ubrzanje.

(2) Voza koji se vozilom iskljuuje iz prometa na autocesti duan je svojim vozilom pravovremeno zauzeti poloaj na krajnjoj desnoj prometnoj traci i to prije prijei na posebnu traku za usporavanje.

(3) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 145.

Odredbe lanka 139. – 144. ovoga Zakona i odgovarajue kaznene odredbe, primjenjuju se i na promet na brzoj cesti i cesti namijenjenoj iskljuivo za promet motornih vozila.


25. PROMET U TUNELU

lanak 146.

(1) Voza koji se vozilom kree kroz tunel ne smije zaustavljati niti parkirati vozilo u tunelu niti smije polukruno okretati vozilo ili se vozilom kretati unatrag.

(2) Novanom kaznom u iznosu od najmanje 1.000,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka i izrei e mu se jedan negativan bod.

lanak 147.

(1) Voza motornog vozila duan je za vrijeme kretanja kroz tunel drati na vozilu upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste.

(2) Novanom kaznom od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.


26. VOZILA POD PRATNJOM

lanak 148.

(1) Vozilima pod pratnjom, u smislu ovoga Zakona, smatraju se vozila koja prate pripadnici policije i vojne policije s posebnim policijskim vozilima opremljenim ureajima za davanje posebnih zvunih i svjetlosnih znakova crvene i plave boje, kao i ta policijska vozila, i to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
(2) Voza koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom i voza kojega sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom duni su zaustaviti svoje vozilo, nou umjesto dugih svjetala upotrijebiti kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, drati se naredbi koje im daju osobe iz pratnje i kretanje nastaviti tek nakon to prou sva vozila pod pratnjom.

(3) Vozila pod pratnjom vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu imaju pravo prednosti prolaska u odnosu na sva druga vozila, osim u odnosu na vozila koja se kreu raskrijem na kojem se prometom upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlatene osobe, i na njih se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. – 55.), o zabrani pretjecanja i obilaenja kolone vozila ili na pjeakom prijelazu ili prelaenju iz trake u traku (lanak 70. stavak 1. toka 1., lanak 74. i lanak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pjeaka (lanak 89.) te obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (lanak 163.) i nisu se duni kretati jedno iza drugog (lanak 112.).

(4) Iznimno, pod uvjetom da je to neophodno potrebno, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila pod pratnjom ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila (lanak 46. – 48. a kada je obustavljen promet i lanak 49.), ukljuivanju u promet (lanak 45. stavak 1.), o zaustavljanju i parkiranju te polukrunom okretanju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1., lanak 12. stavak 4. i lanak 140.).

(5) Radi omoguavanja nesmetanog prolaska vozilima iz stavka 1. ovoga lanka, pjeaci su se duni ukloniti dok ta vozila prou.

(6) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbi stavka 2. ovoga lanka.

(7) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbi stavka 5. ovoga lanka.


27. VOZILA S PRAVOM PREDNOSTI PROLASKA

lanak 149.

(1) Na vozila slube hitne pomoi, vatrogasne slube, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. – 55.), o prednosti prolaska (lanak 57.), o zabrani pretjecanja i obilaenja kolone vozila ili na pjeakom prijelazu ili prelaenju iz trake u traku (lanak 70. stavak 1. toka 1., lanak 74. i lanak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pjeaka (lanak 89.) te obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (lanak 163.).

(2) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno potrebno, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila s prednou prolaska ne primjenjuju se ni odredbe o strani kretanja vozila (lanak 46. – 48. a kada je obustavljen promet i lanak 49.), ukljuivanju u promet (lanak 45. stavak 1.) i o zaustavljanju i parkiranju te polukrunom okretanju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1., lanak 12. stavak 4. i lanak 140.).

(3) Kad vozilo unutarnjih poslova i vojne policije upotrebom plavih svjetala osigurava prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreu iza njega, vozai su duni obratiti panju i na vozila kojima se osigurava prolaz, propustiti ih i, prema potrebi, zaustaviti svoja vozila dok ta vozila ne prou.

(4) Glede meusobnog prava prednosti prolaska vozila iz stavka 1. i 3. ovoga lanka vae odredbe ovoga Zakona o prednosti prolaska.

lanak 150.

Iznimno od lanka 149. ovoga Zakona, a vodei rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila policije bez obzira imaju li ugraene posebne ureaje za utvrivanje prekraja i davanje zvunih i svjetlosnih signala u obavljanju slubenih zadaa, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ogranienju brzine (lanak 52. – 55.), prelaenja iz trake u traku (lanak 75. stavak 1.), o potivanju prometnih znakova (lanak 12. stavak 4.) i o zaustavljanju i parkiranju (lanak 79., 80., 82. i 83.).

lanak 151.

(1) Osobni automobili kojima se koriste suci i dravni odvjetnici za obavljanje oevida povodom kaznenih djela, slubena vozila ovlatenih carinskih slubenika, vozila Gorske slube spaavanja te vozila ministarstva nadlenog za poslove pravosua kojima se prevoze uhiene ili osuene osobe, kada posebnim ureajima daju svjetlosne i zvune znake, imaju prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila osim vozila pod pratnjom i vozila iz lanka 149. stavka 1. i 3. ovoga Zakona i na njih se, uz uvjet iz lanka 149. stavka 2. ovoga Zakona, ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o zaustavljanju i parkiranju (lanak 79. stavak 1., lanak 80. stavak 1. i 3., lanak 82. stavak 1. toka 5., 10., 11. i 12., lanak 83. stavak 1. i lanak 12. stavak 4.).

(2) Osobe koje sudjeluju u prometu na cesti u uvjetima i sluajevima iz lanka 150. i 151. dune su voditi rauna o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

lanak 152.

(1) Da bi omoguili prolaz vozilima iz lanka 149. i 151. ovoga Zakona, pjeaci su se duni skloniti, a druga vozila propustiti i prema potrebi, zaustaviti se dok ta vozila ne prou.

(2) Novanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit e se za prekraj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekraj pjeak ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

lanak 153.

(1) Ureaji za davanje posebnih svjetlosnih i zvunih znakova smiju se ugraivati i upotrebljavati samo na vozilima kojima pripadnici policije obavljaju pratnju (lanak 148. stavak 1.) te na vozilima s pravom prednosti prolaska iz lanka 149. stavka 1. i 3. i lanka 151. ovoga Zakona.

(2) Na vozilima policije, osim ureaja iz stavka 1. ovoga lanka, mogu se ugraditi i ureaji na kojima se ispisuju zapovijedi i obavijesti vozaima koji se kreu ispred ili iza policijskih vozila (obvezno zaustavljanje, stop policija, smanjite brzinu, prometna nesrea, opasnost na cesti i sl.).

(3) Vozila iz lanka 149. ovoga Zakona mogu imati vie plavih rotacijskih svjetala ugraenih na najviem dijelu vozila i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina, a vozila iz lanka 151. ovoga Zakona samo jedno plavo rotacijsko svjetlo i ureaj za davanje znakova u nizu tonova raznih visina.

(4) Novanom kaznom od najmanje 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj pravna ili fizika osoba-obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.

(5) Za prekraj iz ovoga lanka kaznit e se novanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu dravne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

(6) Novanom kaznom od 700,00 kuna kaznit e se za prekraj voza koji u prometu na cesti ima ugraene ili upotrebljava posebne ureaje suprotno odredbama ovoga lanka. 

Comments  

 
-1 #2 Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::.Rose 2017-05-15 23:51
Thanks for finally writing about >Motocikli .:: Hrvatski Moto Portal ::
.
Quote | Report to administrator
 
 
+1 #1 mozilla firefoxHabmeliateame 2012-03-04 16:40
firefox
Quote | Report to administrator
 

Add comment


Security code
Refresh

« Prethodna   Sljedea »
Da li ste zadovoljni uslugom ovlatenih servisa?
 

Izdvojene obavijesti i lanci

Moto Susreti

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S

9. moto susret MK CRAZY WOLF'S 14. 15. i 16. kolovoza 2009. godine u Gospiu

Ako imate kakvo pitanje, javite se meni na PP ili na br mobitela

098/245-910
MARTINA

 

Izdvojeni tekstovi

OKTANSKA VRIJEDNOST GORIVA

Medjutim, da li e nam ona brojka 92, 95, 98, 100 rei koje je gorivo jae ili slabije po kalorinoj vrijednosti?? Da li je gorivo sa  98 oktana jae od goriva sa 95 oktana?? Nije to u potpunosti tako. Oktanska vrijednost goriva nam ne govori koliko je odreeno gorvo jako ili slabo. Govori nam koliko je otporno na detonaciju.                           

 

 

Novi Moto Oglasi